Statut

Statut Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystyczne „Nie Po Drodze” (w pliku .pdf) 

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”

STATUT

Uchwalony na Zebraniu Założycielskim 06.07 2002 r. ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie
02.11.2007 r., 31.10.2009 r. i 28.03.2016 r.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Suwałki, woj. podlaskie.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim Suwalszczyzna oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie kraje świata, jeśli występowanie na ich terenie nie jest ograniczone przez prawo oraz umowy międzynarodowe, w których Polska występuje jako strona.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków. Do prowadzenia działalności
statutowej może zatrudniać pracowników.

§6

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział II: Cele i formy realizacji

§ 7

1. Cele działania Stowarzyszenia:

 • Prowadzenie działalności społecznej i pro społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, grup defaworyzowanych społecznie, mniejszości narodowych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, seniorów oraz grup zagrożonych patologią społeczną.
 • Wspieranie i organizacja dobroczynności oraz działań humanitarnych.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców Suwalszczyzny, w szczególności młodzieży, z wykorzystaniem możliwości jakie daje współpraca ogólnopolska i międzynarodowa.
 • Propagowanie i rozwój twórczości artystycznej, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, fotografii, pisarstwa, filmu, rękodzieła ludowego oraz pozostałych sztuk pięknych i dziedzin aktywności artystycznej.
 • Organizacja współpracy twórców ze środowiska lokalnego na arenie międzynarodowej
  i ogólnopolskiej.
 • Promocja regionu.
 • Promowanie i organizacja wymian międzykulturowych.
 • Prowadzenie działalności ekologicznej i edukacyjnej związanej z ochroną dziedzictwa
  przyrodniczego i świadomością ekologiczną.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
  ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych i zwiększenia ich szans na rynku pracy.
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w Polsce i innych krajach.
 • Propagowanie i rozwój tolerancji oraz przeciwdziałanie postawom dyskryminacji.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • Działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz aktywna ochrona materialnych i niematerialnych dóbr kultury i tradycji, w tym prowadzenie prac konserwatorskich.
 • Prowadzenie działalności mającej na celu rozwój i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży.
 • Podejmowanie działań sprzyjających profilaktyce zdrowotnej i społecznej, a w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniom społecznym metodami: socjoterapii, arteterapii, pedagogiki ulicy, pedagogiki zabawy, animacji społecznej i kulturalnej.

§ 8

1. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych
Suwałk i Suwalszczyzny z uwzględnieniem mniejszości kulturowych.

2. Realizacja celów Statutowych ma odbywać się we współpracy z organizacjami, instytucjami,
urzędami, fundacjami, stowarzyszeniami, programami i osobami, których cele
i zainteresowania są zbieżne lub podobne do Stowarzyszenia.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjno-szkoleniowej ze szczególnym
  uwzględnieniem praw człowieka, praw ucznia, praw dziecka, praw obywatelskich,
  ekologii, Unii Europejskiej, historii i kultury regionalnej.
 2. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz organizacja wypraw podróżniczych
  i poznawczych.
 3. Prowadzenie baz danych związanych z celami statutowymi.
 4. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym,
  środkami masowego przekazu zainteresowanymi działalnością pro społeczną i rozwojem
  kulturalnym.
 5. Gromadzenie sprzętu technicznego, elektrotechnicznego i elektronicznego oraz innych
  materiałów niezbędnych do realizacji celów Statutowych.
 6. Rejestrację i rozpowszechnianie efektów działalności Stowarzyszenia.
 7. Organizację akcji pomocy potrzebującym i innych o charakterze charytatywno
  – humanitarnym.
 8. Organizację, reklamę, promocję i produkcję wystaw, wernisaży, spektakli, pokazów,
  konkursów, festiwali, koncertów, recitali, odczytów, sympozjów, sesji, seminariów,
  warsztatów, szkoleń, kursów, spotkań, akcji oraz wszelkich innych form aktywności
  społeczno-artystycznej ze szczególnym nastawieniem na korzyści środowiska lokalnego.
 9. Prowadzenie strony internetowej i rozpowszechnianie działań Stowarzyszenia.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 11. Aktywną działalność na rzecz ratowania przyrody i naturalnego krajobrazu.
 12. Organizację i uczestnictwo w wymianach międzykulturowych (ze szczególnym
  uwzględnieniem członków Stowarzyszenia i grup artystycznych z regionu).

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochód
uzyskany w ten sposób służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między jego członków.

Rozdział III: Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki.

§ 11

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto wyrazi wolę aktywnego realizowania jego
celów w ramach struktur organizacyjnych i spełnia warunki nabywania członkostwa zgodnie
z Art. 3 Ustawy z dn.07.IV.1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U.89.20.104). Przyjęcia
nowych członków dokonuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. Członkami mogą zostać
także cudzoziemcy.

 1. Stowarzyszenie wyróżnia następujących członków: członek zwyczajny, członek
  wspierający i członek honorowy.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna oraz
  za zgodą rodziców lub opiekunów osoba niepełnoletnia. Osoba prawna może zostać jedynie
  członkiem wspierającym.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która przyjmie honorowe
  członkostwo Stowarzyszenia nadane przez Walne Zebranie na wniosek minimum
  2 członków.

2. Utrata członkostwa może nastąpić:

 1. W wyniku dobrowolnej rezygnacji z uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia, za zgodą
  Zarządu po rozliczeniu się z wcześniejszych zobowiązań.
 2. Na mocy decyzji Zarządu, z powodu braku aktywności w realizacji celów czy
  nie wywiązywaniu się z obowiązków. Od decyzji tej przysługuje odwołanie, które musi
  być rozpatrzone przez pierwsze Walne Zebranie po wydaniu decyzji przez Zarząd.
 3. Zmiana statusu członka Stowarzyszenia (członek zwyczajny <=> członek wspierający) może
  nastąpić na wniosek zainteresowanego, na mocy decyzji Zarządu lub automatycznie
  po osiągnięciu pełnoletniości.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy i majątku Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach.
 5. Bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich projektach realizowanych przez Stowarzyszenie,
  chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.
 6. Otrzymywać od Zarządu pełnomocnictwa w sprawach reprezentacji Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu.
 2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 3. Uczestniczyć we wszystkich projektach realizowanych przez Stowarzyszenie bezpłatnie,
  chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej i aktywnie działać na jego rzecz.

3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Opłaty składek członkowskich.
 3. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu członków, które odbywać się będzie nie rzadziej
  niż raz w roku.
 4. Aktywnego działania na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Opłaty składek członkowskich.

3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Rozdział IV: Władze Stowarzyszenia.

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
 2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”.
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad
połowy członków, co 2 lata.

3. W razie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu władzom przysługuje prawo kooptacji
spośród członków Stowarzyszenia.

§ 15
Walne Zebranie

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Na wniosek 4 członków Stowarzyszenia, z uzasadnionej potrzeby.

3. Quorum podczas Walnego Zebrania stanowi większość członków Stowarzyszenia (połowa +1).

4. Walne Zebranie podejmuje uchwały z poparciem 2/3 głosów, chyba, że postanowi inaczej.

5. Walne zebranie o charakterze sprawozdawczym odbywa się raz do roku. Ponad to, co 2 lata
ma charakter wyborczy.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia w tym szczegółowego określenia celów i sposobów realizacji oraz pozyskania środków finansowych.
 2. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
 3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 6. Uchwalanie zakresu nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 7. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
 8. Nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.

§ 16
Zarząd

Zarząd jest władzą Stowarzyszenia wybieraną, co 2 lata przez Walne Zebranie w głosowaniu
tajnym.
Liczbę członków Zarządu każdorazowo określa Walne Zebranie (od 2 do 5 osób).
Zarząd na 1 zebraniu decyduje o podziale obowiązków.
Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej, niż co 3 miesiące, mogą
być zwoływane przez każdego z jego członków.
W imieniu Zarządu zobowiązania i czynności reprezentacyjne podejmuje 2 jego członków
łącznie.
Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności
  Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
 2. Uchwalanie i realizacja rocznych planów działalności oraz budżetu.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania i poinformowanie o jego terminie członków Stowarzyszenia
  (na 2 tygodnie wcześniej).
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia.
 9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 10. Zwalnianie z obowiązków statutowych członków Stowarzyszenia na pisemną prośbę.
 11. Zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia i ustalanie ich wynagrodzeń.
 12. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
 13. Udzielanie pełnomocnictw członkom Stowarzyszenia.
 14. Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności
  Stowarzyszenia.

§ 17
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli pracy Zarządu oraz całokształtu
działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie co 2 lata,
w głosowaniu tajnym.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunkach pokrewieństwa,
  powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej jedynie zwrot
  uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Zwoływanie Walnego Zebrania oraz prawo zwołania posiedzenia Zarządu.
 2. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi na Walnym Zebraniu.
 3. Żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
  Stowarzyszenia.
 4. Żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 5. Zgłaszanie do Zarządu wniosków z kontroli i żądanie wyjaśnień.
 6. Przeprowadzanie przynajmniej 1 do roku kontroli działalności Stowarzyszenia
  ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.

Rozdział V: Gospodarka finansowa i majątkowa.

§ 18

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. Składki członkowskie.
 2. Dotacje, granty, środki funduszy publicznych.
 3. Darowizny, sponsoring.
 4. Wpływy z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej.
 5. Zaciąganie kredytów i pożyczek.
 6. Zbiórki publiczne, kwesty oraz aukcje.
 7. Spadki i zapisy.

2. Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej
  lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia,
  członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej lub pracownicy Stowarzyszenia
  pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
  Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób
  bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków Zarządu,
  członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich
  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest
  bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Stowarzyszenia.
 4. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
  uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, członkowie Komisji
  Rewizyjnej lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

§ 19

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest 2 członków Zarządu
działających łącznie lub osoba posiadająca pełnomocnictwo.

Rozdział VI : Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 20

1. Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności większości
członków (połowa + 1).
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków. Walne Zebranie
6rozwiązując Stowarzyszenie podejmuje decyzje o przekazaniu jego majątku i dorobku innej
organizacji pozarządowej.

Top